Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mabo Antiek

Artikel 1 Definities
1.1. Onder Mabo Antiek wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop handel met KVK-nummer 08070798
1.2. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.maboantiek.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die via de webwinkel www.maboantiek.nl of in de winkel van Mabo Antiek worden gedaan.
2.2. Het doen van een bestelling of aankoop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mabo Antiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mabo Antiek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Wijzigingen
3.1.Mabo Antiek heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.
3.2. Mabo Antiek kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.
3.3. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. Mabo Antiek kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

Artikel 4 Overmacht
4.1. Indien Mabo Antiek door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
4.2. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke Mabo Antiek niet aan te rekenen zijn.

Artikel 5 Prijzen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur en de BTW is dus niet aftrekbaar. mits het om nieuwe producten gaan hierover dient wel btw te worden betaald en is dus wel aftrekbaar .

Artikel 6 Bestelling
6.1. Mabo Antiek neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De klant kan ook rechtstreeks bellen om een koop te sluiten, een zogenaamde mondelinge overeenkomst. In overleg kan het artikel gereserveerd worden.
6.2. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd, die de server aangeeft, bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.
6.3. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde artikelen houdt Mabo Antiek maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde artikelen weer te koop aangeboden. Deze 7 dagen kunnen, in overleg en eventueel na een aanbetaling, verlengd worden.

Artikel 7 Betaling
7.1. Bij bestelling via de webshop ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van Mabo Antiek.
7.2. Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving of directe betaling via iDEAL. Bij ophalen is ook mogelijk contant te betalen of met een pintransactie. Bij ophalen is het bij Mabo Antiek niet mogelijk te betalen middels direct overmaken (overmaking via telefoon/laptop). contant afrekenen is wel mogelijk
7.3. Zodra de betaling ontvangen is kan het artikel worden opgehaald, verstuurd of bezorgd volgens afspraak. Artikelen kunnen niet verzonden of opgehaald worden als de betaling niet ontvangen is (zie artikel 7.2 voor de mogelijkheden om te betalen).
7.4. Van Mabo Antiek is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van de klant. De hoogte hiervan is in overleg met de klant.

Artikel 8 Verzending algemeen
8.1. De artikelen blijven eigendom van Mabo Antiek tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.
8.2. Alle zendingen worden standaard aangetekend met verzekering verzonden. Mabo Antiek verzendt de artikelen uitsluitend met PostNL. Mabo Antiek hanteert de tarieven die op dat moment gelden bij PostNL. De verzendkosten worden bij bestelling aangegeven. Bij speciale verpakkingseisen kunnen verpakkingskosten worden doorberekend. De verzendkosten buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres. Eventuele schade aan uw pakket dient u zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 5 werkdagen, aan Mabo Antiek te melden. We verzoeken u in dat geval om foto`s te maken van de beschadigde verpakking en het beschadigde artikel om de afhandeling van de schade door PostNL zo goed mogelijk te laten verlopen.
8.3. Indien door de grootte van de artikelen (zoals meubels) verzenden niet mogelijk is kunnen wij ze laten bezorgen. Voor bezorging wordt een vast tarief gerekend.
8.4. De door Mabo Antiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
8.5. Mabo Antiek streeft ernaar bestellingen, die met PostNL kunnen worden verzonden, na betaling uiterlijk binnen 3 werkdagen voor verzending aan te bieden. Voor bestellingen die moeten worden bezorgd, streeft Mabo Antiek naar een levertijd van uiterlijk drie weken.
8.6. Mabo Antiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

Artikel 9 Retourneren
9.1. Als koper kunt u gerekend, vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 dagen uw bestelling terugsturen.
9.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat Mabo Antiek binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per email of telefoon op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Eventueel kunt u gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding van de koop van ACM. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens. Nadat de retourzending per e-mail is geaccepteerd en bevestigd, heeft de klant 14 dagen om ervoor te zorgen dat het artikel retour gezonden dan wel terugbezorgd wordt. Eventuele verzendkosten of bezorgkosten van het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.
9.3. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.
9.4. De kosten en het risico van de retourzending (verzendkosten of bezorgkosten) zijn voor rekening van de koper.
9.5. Het aankoopbedrag (en eventuele verzendkosten) wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 dagen, teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door Mabo Antiek. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mabo Antiek schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mabo Antiek de klant hiervan in kennis stellen. Mabo Antiek heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de artikelen door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 10 Privacy beleid
Mabo Antiek respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant. Zie onze Privacy Verklaring voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we hierin aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11,2. Alle geschillen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht DigiTrage. Na een digitale incassoprocedure zal een arbiter een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig afdwingbaar worden gemaakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. Mabo Antiek is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Mabo Antiek niet te voorzien gebrek.
12.2. Wij verpakken onze artikelen zorgvuldig voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
12.3. Mabo Antiek verkoopt uitsluitend antieke originele items en soms ook replica’s. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen en restauraties aanwezig zijn. De oude en doorleefde uitstraling is een uniek sfeerbepalend element van de aangeboden meubelen en andere items. De meubelen en andere artikelen kunnen vooraf worden bezichtigd worden. Mabo Antiek geeft geen garanties achteraf.
12.4. De meubelen worden gecontroleerd en zo nodig behandeld tegen bijvoorbeeld houtworm. Mabo Antiek kan geen garantie geven dat de meubelen houtwormvrij blijven en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het artikel en de gevolgschade hierdoor.
12.5. Hout is een natuurproduct en werkt altijd. Dit betekent dat onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan en dat daardoor houtverbindingen los kunnen gaan. Mabo Antiek is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout.

Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag!
Mabo Antiek
0575-530187
info@maboantiek.nl

Voor Mabo Antiek is het heel belangrijk dat u als klant tevreden bent met uw aankoop. Mocht u niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. We zullen samen met u naar een oplossing zoeken.

Translate »